Vymedzenie pojmov

“Tovar” je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.a-studiomi.sk. “Predávajúci” firma Alena Čeklovska A-STUDIO , Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, IČO: 40034879. “Spotrebiteľ” je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.a-studiomi.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii doprava. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.a-studiomi.sk.

Dodacia lehota

Expedícia tovaru je obvykle maximálne do 14 pracovných dní. Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu doručenia. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle +421 915 859 602.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

– mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie…)

Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo

dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil

informačné povinnosti podľa § 10.
(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť

od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti,

najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený

odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar

alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov,

ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru

znáša spotrebiteľ.
(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na

odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je

povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť

všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.uzasneobrazy.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Povinnosti predávajúceho

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou

tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba,

obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba

b) opis tovaru alebo služby,

c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

e) platobné podmienky,

f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí

služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

(2)Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
(3)Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.
(4)Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,

b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c) informáciu o záruke a o servisných službách,

d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

(5)Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku,

ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však

musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

Výhrada omylov

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru . Toto právo je podmienené nákupom ako Koncový spotrebiteľ (tzn. nie ako Podnikateľský subjekt). Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:
Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania,
v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.)
Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene. (Doporučene neznamená na dobierku!)

V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe vyššie uvedeného zákona nesmie byť tovar Predávajúcemu zaslaný dobierkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou , prípadne pri nesplnení podmienok pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy, tak ako je popísané vyššie, si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátiť na adresu Kupujúceho na jeho náklady.
Spôsob stornovania objednávky: objednávateľ môže stornovať objednávku do 2 hodín od jej uskutočnenia a to mailom, prípadne . telefonicky v kontaktoch infolinky.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny nákupnej ceny tovaru, alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru ( tj ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá ). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu , bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne .

Vrátenie peňazí

Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si Kupujúci praje prostriedky vrátiť .
Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky, typ výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcom. Predávajúci sa zaväzuje zaslať čiastku späť v lehote do 14 dní po prijatí žiadosti o odstúpenie od zmluvy, ktorá má všetky uvedené náležitosti.

Žiadne produkty v košíku.